Beques MECD


CONVOCATORIA DE BEQUES MECD 2019-2020


Ha estat publicada la convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020. Entre aquestes Necessitats Educatives Específiques es trobes les derivades d'Altes Capacitats Intel·lectuals


Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020

Beneficiaris
Convocatoria de las Becas MECD de Necesidades Educativas Específicas 2019-2020
Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent.

Tenir complerts sis anys d'edat a 31 de desembre de el 2019.

Estar cursant algun dels següents nivells educatius:

a) Educació Primària.
b) Educació Secundària Obligatòria.
e) Batxillerat.
d) Cicles formatius de grau mitjà i superior.
e) Ensenyaments artístics professionals.

Llindars Beques MECD Necessitats Educatives Específiques 2019-2020:

Rendes
Tot i no apreciar-se canvis respecte a la convocatòria de l'any passat a continuació, detallem els llindars de renda per a les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020 derivades d'Altes Capacitats:

Famílies d'1 membre: 11.937,00 euros
Famílies de 2 membres: 19.444,00 euros
Famílies de 3 membres: 25.534,00 euros
Famílies de 4 membres: 30.287,00 euros
Famílies de 5 membres: 34.370,00 euros
Famílies de 6 membres: 38.313,00 euros
Famílies de 7 membres: 42.041,00 euros
Famílies de 8 membres: 45.744,00 euros
A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.672 euros per cada nou membre computable de la família.

Us deixem un enllaç amb la informació de la convocatòria: Beques MECD 2019-2020

Quanties dels ajuts
 
Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020: 
Es pot concedir com a única ajuda als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals, una quantitat màxima de 913,00 euros per a l'assistència a programes específics per a aquest col·lectiu que no es prestin de formen gratuïta per la corresponent administració educativa.

 Requisits: Convocatoria de las Becas MECD de Necesidades Educativas Específicas 2019-2020
Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020
Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli l'assistència educativa i el nombre d'hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, la durada previsible de la mateixa i les condicions que garanteixin la seva prestació.
Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual. A l'efecte de la determinació de la quantia de l'ajuda a concedir, es considerarà, com a màxim, el cost meritat durant els 10 mesos del curs escolar.
En aquest segon punt és on intervenim nosaltres. Informeu-vos sense compromís

Terminis:Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020
Convocatoria de las Becas MECD de Necesidades Educativas Específicas 2019-2020

El termini de presentació de sol·licituds per a la Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2019-2020 derivades d'Altes Capacitats s'estendrà fins el 26 de setembre de 2019 inclusivament.


BEQUES MEC  ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 19/20

Les beques i ajudes a l'estudi de caràcter general del Ministeri d'Educació per a estudis postobligatoris en el curs acadèmic 2019-2020 estan dirigides a les següents ensenyaments:

 • Batxillerat
 • Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior, inclosos els estudis de Formació Professional realitzats en els Centres Docents Militars
 • Ensenyaments Artístics Professionals
 • Ensenyaments Esportius
 • Ensenyaments Artístics superiors
 • Estudis Religiosos superiors
 • Ensenyaments d'idiomes realitzades en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzades ensenyances de Formació professional
 • Formació Professional Bàsica
 • Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster, inclosos els estudis de Grau i Màster cursats en els centres universitaris de la Defensa i de la Guàrdia Civil
 • Curs de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques
 • Crèdits complementaris o complements de formació necessaris per a l'accés o obtenció del Màster i del Grau

Les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per a ensenyaments no universitaris són les següents:

 • Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.600 euros.
 • Quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs: 1.500 euros. No obstant això, en cap cas aquesta quantia podrà superar el cost real de la prestació.
 • Beca bàsica: 200 euros.
 • Quantia fixa lligada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 euros amb la distribució següent:
 •  Entre 8,00 i 8,49 punts: 50 euros
 •  Entre 8,50 i 8,99 punts: 75 euros
 •  Entre 9,00 i 9,49 punts: 100 euros
 •  9,50 punts o més: 125 euros
 •  Quantia variable: el seu import mínim serà de 60 euros

altas capacidades en sant cugat, altas capacidades intelectuales barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, sabadell, terrassa, vallès oreintal, vallès occidental, psicologo en sant cugat, psicologo altas capacidades en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio, altes capacitats a sant cugat, altes capacitats a barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs, psicòlegs a sant cugat, psicopedagogia, reforç acadèmic, tècniques d'estudi , aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades intelectuales, alumnos con necesidades educativas especiales, aacc barcelona, aacc sant cugat, aacc sabadell, aacc terrassa,  aacc, aci, despierta, alta capacitat, alta capacitat intel·lectual, altes capacitats, altes capacitats intel·lectuals, alumnes amb necessitats educatives especials, campaments per a nens superdotats, campaments per a superdotats, nens superdotats, superdotació, extraescolars per a nens superdotats Logopedia sant cugat, logopeda, patologia de la veu, patologia de la voz, foniatria, logopeda sant cugat, logopeda infantil sant cugat,  Altes Capacitats , beques MECD altes capacitats 2019-202 , beques MECD necessitats educatives especifiques 2019-2020 , Nens altes capacitats , altas capacidades 2019-202, becas MECD altas capacidades 2019-2020 , becas MECD necesidades educativas especiales 2019-2020, niños altas capacidades