Beques MECD

CONVOCATORIA DE BEQUES MECD 2018-2019

Ha estat publicada la convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Especials 2018-2019. 

Entre aquestes Necessitats Educatives Especials es troben les derivades d'Altes Capacitats Intel·lectuals. Els destinataris són tots aquells nens i nenes que hagin complert els 6 anys d'edat a 2018.12.31 i vagin a cursar Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Ensenyaments artístics professionals.

A continuació, detallarem la Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2018-2019 derivades d'Altes Capacitats:

Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Especials 2018-2019:

Beneficiaris

 • Presentar necessitats específiques de suport educatiu associades a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent.
 • Tenir complerts sis anys d'edat a 31 de desembre de 2018.
 • Estar cursant algun dels següents nivells educatius:

  a) Educació Primària.
  b) Educació Secundària Obligatòria.
  c) Batxillerat.
  d) Cicles formatius de grau mitjà i superior.
  e) Ensenyaments artístics professionals.

Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Especials 2018-2019: 

Llindars de renda

A continuació, detallem els llindars de renda per a la Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2018-2019 derivades d'Altes Capacitats:

 • Famílies d'1 membre: 11.937,00 euros
 • Famílies de 2 membres: 19.444,00 euros
 • Famílies de 3 membres: 25.534,00 euros
 • Famílies de 4 membres: 30.287,00 euros
 • Famílies de 5 membres: 34.370,00 euros
 • Famílies de 6 membres: 38.313,00 euros
 • Famílies de 7 membres: 42.041,00 euros
 • Famílies de 8 membres: 45.744,00 euros
A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.672 euros per cada nou membre computable de la família.

Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Especials 2018-2019:

Quanties dels ajuts

Es pot concedir com a única ajuda als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals, una quantitat màxima de 913,00 euros per a l'assistència a programes específics per a aquest col·lectiu que no es prestin de forma gratuïta per la corresponent administració educativa.

Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Especials 2018-2019: 

Requisits

A continuació, es detallen els requisits per accedir a la Convocatòria de les Beques MECD de Necessitats Educatives Específiques 2018-2019 derivades d'Altes Capacitats:

 1. Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli l'assistència educativa i el nombre d'hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, la durada previsible de la mateixa i les condicions que garanteixin la seva prestació.
 2. Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual. A l'efecte de la determinació de la quantia de l'ajuda a concedir, es considerarà, com a màxim, el cost meritat durant els 10 mesos del curs escolar.

altas capacidades en sant cugat, altas capacidades intelectuales barcelona, alta capacidad, centro de psicologia despierta, sant cugat, barcelona, sabadell, terrassa, vallès oreintal, vallès occidental, psicologo en sant cugat, psicologo altas capacidades en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, refuerzo academico, tecnicas de estudio, altes capacitats a sant cugat, altes capacitats a barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs, psicòlegs a sant cugat, psicopedagogia, reforç acadèmic, tècniques d'estudi , aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades intelectuales, alumnos con necesidades educativas especiales, aacc barcelona, aacc sant cugat, aacc sabadell, aacc terrassa,  aacc, aci, despierta, alta capacitat, alta capacitat intel·lectual, altes capacitats, altes capacitats intel·lectuals, alumnes amb necessitats educatives especials, campaments per a nens superdotats, campaments per a superdotats, nens superdotats, superdotació, extraescolars per a nens superdotats Logopedia sant cugat, logopeda, patologia de la veu, patologia de la voz, foniatria, logopeda sant cugat, logopeda infantil sant cugat,  Altes Capacitats , beques MECD altes capacitats 2018-2019 , beques MECD necessitats educatives especifiques 2018-2019 , Nens altes capacitats , altas capacidades 2018-2019, becas MECD altas capacidades 2018-2019 , becas MECD necesidades educativas especiales 2018-2019, niños altas capacidades