Legal i Forense

Què és un psicòleg forense i quina és la seva funció


Es tracta d’un professional de la psicologia que elabora un informe pericial psicològic orientat a processos judicials. L’informe és la principal eina i es tracta d'un document escrit, signat i datat pel perit, de caràcter científic i legal, totalment objectiu i imparcial, on s'exposen les conclusions i consideracions donant resposta al motiu d'informe que es sol·liciti. És emès per ordre d'autoritats judicials i en cas de ser necessari, haurà de ratificar-se en la vista oral.

Treballem dins d’un marc de respecte, confiança i transparència per poder brindar seguretat als nostres clients en moments complicats.

 Els àmbits d'actuació en els quals treballem són els següents


-Família: Valoracions pericials psicològiques per a poder avaluar les capacitats parentals i/o l'estat psicològic dels menors i en general el correcte desenvolupament psico-socio-educatiu del menor.

×       Privació o extinció de pàtria potestat

×       Valoració de les capacitats parentals en una guarda i custòdia

×       Règim de visites

×       Revisió de mesures i règim de visites

×       Sospita de manipulació psicològica del/s fill/s

×       Idoneïtat parental per a adopcions i tuteles

×       Mediació

 

-Penal: Valoracions pericials psicològiques de seqüeles després d'un delicte, comportament criminal, anàlisi de simulacions, determinar el perfil psicològic de l'acusat entre altres.

×       Imputabilitat i responsabilitat penal

×       Afectació de les capacitats cognitives i volitives

×       Trastorns psicopatològics

×       Relació entre trastorn i fet delictiu

×       Predicció de la perillositat i reincidència criminal (Risc delictiu)

×       Detecció de simulació o dissimulació

×       Perfil criminal

×       Toxicomanies i/o drogodependències

×       Danys i seqüeles

×       Delictes contra la llibertat sexual (violacions, agressions i abusos sexuals)

 

-Victimología (Penal): Avaluació de seqüeles psicològiques de la víctima, dany moral o credibilitat de testimoniatge de la víctima

×       Violència domèstica

×       Violència de gènere

×       Avaluació d'abús, agressió i assetjament sexual

×       Mal moral i conseqüències psicològiques

×       Seqüeles psíquiques

×       Credibilitat del testimoniatge

×       Autòpsia psicològica

 

-Menors (Penal): Elaboració d'informes pericials psicològics relacionats amb menors dins de l'àmbit judicial

×       Credibilitat de testimoniatge en suposat abús sexual infantil

×       Bullying/ciberbullying

×       Avaluació del maltractament infantil

×       Valoració psicològica del menor


-Civil: Valoracions pericials psicològiques amb la finalitat de determinar l'estat mental per a persones que es trobin immerses en processos judicials contra altres persones

×       Incapacitats (discapacitat, minusvàlua)

×       Nul·litat

×       Internaments voluntaris/involuntaris

×       Valoracions en responsabilitat civil i accidentis

×       Capacitat/impugnació testamentària

 

-Laboral: Valoracions pericials psicològiques destinades a determinar l'estat mental d'una persona per a poder desenvolupar les funcions que requereix el seu lloc de treball entre d’altres.

×       Incapacitat i invalidesa

×       Assetjament psicològic o mal psicològic (assetjament laboral)

×       Seqüeles psicològiques per accidents laborals

×       Psicopatologies laborals

×       Assetjament sexual en el treball

×       Valoració de la síndrome de burnout

×       Detecció de simulació

 

 Quin procés es segueix fins arribar a l’informe final?/ Fases del peritatgeFase 1: Contacte inicial

Des d'un marc de confiança i seguretat, s’exposarà el cas, aquí és quan podràs resoldre els teus dubtes i rebràs assessorament. L'objectiu és recaptar la informació necessària per poder conèixer el cas i saber si és de la nostra competència. Una vegada finalitzi aquesta fase i haguem acceptat el cas, se't presentarà un pressupost personalitzat.

Fase 2: Documentació

És el moment d'explorar els documents que puguin ser útils per a la realització de l'informe, per exemple: actuacions, denúncies, informes mèdics, si estàs o has acudit a teràpia,…

Fase 3: Avaluació psicològica

Se t'avaluarà a tu i a les persones que estiguin implicades en privat, en un ambient tranquil i segur mitjançant entrevistes i l'administració de proves psicomètriques fiables.

Fase 4: Informe psicològic

Aquesta fase és la més costosa perquè hem de redactar l'informe minuciosament i sense errors. L'informe sempre estarà estructurat i donarà respostes de manera objectiva i empírica a l'objecte pericial sol·licitat. La seva redacció serà amb un llenguatge adaptat sense massa tecnicismes que puguin complicar la seva explicació i de manera clara i concisa. Una vegada s'hagi revisat conjuntament amb l'advocat, es lliurarà l'informe en format paper i en digital.

Fase 5: Ratificació

Aquesta fase, no per ser l'última és menys important. En molts casos no només és necessari l'informe pericial sinó que també es necessita de la defensa en la vista oral davant el jutge. En el cas de que siguem citats, exposarem i defensarem davant un tribunal l'informe que haurem elaborat. Haurem de respondre a preguntes sobre aspectes de l'informe i en general, sobre el coneixement tècnic professional que ens ocupa.

 psicologo  sant cugat, psicologo en barcelona, psicologo infantil, psicologos, psicologos en sant cugat, psicólogo infantil barcelona, altes capacitats en vallès, centre de psicologia desperta, sant cugat, barcelona, psicologia a sant cugat, psicologia a barcelona, psicologia al vallès, psicòlegs a sant cugat, reforç acadèmic,  aacc, aci, despierta, alta capacidad, alta capacidad intelectual, altas capacidades, altas capacidades,  psicologia legal, psicologia forense, peritatge psicològic sant cugat, assessorament jurídic, sant cugat, psicologo forense sant cugat, peritaje psicologico niños, pertajes penales sant cugat, peritaje civil sant cugat, peritatge forense sant